Kúpna zmluva

Zmluva, Obchodné podmienky - Slovenská fotobanka 
Zákazník vždy vidí aktuálne ceny za ktoré nakupuje. Cenové programy sa líšia podľa zakúpenej výšky kreditu (balíčka kreditov).

1. Zmluvné strany 
Prevádzkovateľom internetového obchodu, týchto webových stránok, fotobanky www.slovenskafotobanka.sk je: 
Bc. Miroslav Šurin, Závodná 461/3, 02743 
IČO: 46446079, DIČ: 1047291938 
Neplátca DPH 
(platcom DPH vieme zabezpečiť fakturáciu od plátcu DPH)
info@slovenskafotobanka.sk

 

Zákazníkom sa stáva akákoľvek fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom alebo právnická osoba, ktorá sa na stránkach Prevádzkovateľa zaregistruje alebo nezaregistruje a stránky Prevádzkovateľa využíva, nahráva alebo sťahuje z nich obsah a pod (ďalej len „Zákazník"). 

2. Podmienky uzavretia zmluvy 
Prístupom na webové stránky Prevádzkovateľa, ich používaním, nahrávaním a sťahovaním materiálov beriete na vedomie tieto obchodné podmienky a súhlasíte s nimi a budete viazaný touto dohodou rovnako ako klienti alebo partneri, ktorých zastupujete pri využívaní týchto stránok. Dokončením objednávky alebo kreditu (nákup cenového programu) pre nákup fotografií, videí a ďalšieho obsahu, alebo nákupom tohto obsahu priamo z košíka na webových stránkach a v internetovom obchode Prevádzkovateľa, Zákazník vyjadruje svoj jednoznačný súhlas a porozumenie s touto zmluvou a všetkými podmienkami nákupu fotografií na webových stránkach Prevádzkovateľa. Zákazník aj Prevádzkovateľ sú povinní v priebehu trvania Zmluvy dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, ustanovenia zmluvy a týchto podmienok. Pokiaľ nesúhlasíte s týmito obchodnými podmienkami, žiadame Vás, aby ste tieto stránky ďalej nevyužívali. 
Zákazník sa môže zaregistrovať alebo využívať stránky Prevádzkovateľa bez registrácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť registrovaným užívateľom rozšírené funkcie, ktoré inak nie sú dostupné neregistrovaným užívateľom. 
Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ nie je nijako zodpovedný za akékoľvek škody finančného, materiálneho či duševného charakteru, ktoré Zákazníkovi vzniknú v dôsledku uvedenia neplatných a/alebo neaktuálnych údajov do databázy Prevádzkovateľa a že nie je oprávnený náhradu akejkoľvek takto vzniknutej škody na Prevádzkovateľovi vymáhať. 
Zákazník uzavretím tejto zmluvy získava svoj unikátny prístup (teda login a heslo) do administračného rozhrania, odkiaľ spravuje: všetky kontaktné údaje, edituje vstupné heslo, zadáva objednávky kreditu, sleduje pohyb kreditu, sleduje históriu vlastných objednávok a má prístup k vlastným zálohovým faktúram i vystaveným faktúram za objednané služby. Nie je dovolené tieto stránky akokoľvek zneužívať. Pri prihlasovaní na tieto stránky a ich používaní nie je dovolené používať akýkoľvek automatizovaný software. 
Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený uzatvárať Zmluvu s Prevádzkovateľom menom tretích strán, pokiaľ mu k tomu tretia strana nedala súhlas vopred. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za všetky objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli realizované z jeho administračného rozhrania alebo s použitím jemu pridelených prihlasovacích údajov do tejto administrácie. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami. V rámci zaistenia vyššieho stupňa bezpečnosti je Zákazník oprávnený sám niektoré zo svojich prístupových údajov (prístupové heslo) meniť podľa svojho uváženia. V prípade sťahovania fotografií na účet zákazníka, s či bez vedomia zákazníka, je zákazník plne zodpovedný za platby za sťahované fotografie. Vrátane akéhokoľvek neautorizovaného použitia všetkých fotiek a materiálov takto stiahnutých. 
Prevádzkovateľ pravidelne aktualizuje a obmieňa obsah svojich webových stránok a môže kedykoľvek zmazať nebo zmeniť akékoľvek informácie alebo služby poskytované na týchto stránkach. Napriek tomu, že sa o to maximálne snažíme, nemôžeme garantovať úplnosť a presnosť všetkých informácií na webových stránkach. 
Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení, noviniek a akčných ponúk e-mailom.

 

3. Ochrana osobných údajov 
Prevádzkovateľ vyžaduje vyplniť údaje, ktoré si od neho náš systém žiada. Tieto údaje budú v zmysle zákona č.482/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom, ktorý sa týmto zaväzuje, že ich neposkytne žiadnej tretej osobe a bude ich využívať iba vo vzniknutom obchodnom vzťahu s výnimkou kuriérskej služby, prepravnej spoločnosti alebo pošty.

 

4. Objednanie a pripísanie kreditu 
Po uzavretí Zmluvy a splnení ďalších náležitostí (teda uhradenia objednaného cenového programu, kreditu alebo jednotlivých fotografií podľa faktúry na príslušný účet pod príslušným variabilným symbolom) je Zákazníkovi ihneď najneskôr však do 24 hodín od prijatia platby pripísaný kredit na nákup fotografií v hodnote príslušnej sumy zaplatenej Zákazníkom pod príslušným variabilným symbolom na bankový účet uvedený na faktúre. Žiadny prevádzkový, vstupný či udržiavací poplatok nebude Zákazníkovi účtovaný. Ak prevádzkovateľ obdrží platbu od zákazníka s nesprávnym alebo neidentifikovateľným variabilným symbolom, nebude táto platba spárovaná s objednávkou do doby kedy sa zákazník k tejto platbe prihlási a doloží o akú objednávku sa jedná. Následne bude táto platba priradená k danej objednávke.

 

5. Platnosť kreditu 
Platnosť kreditu Zákazníka pre nákup fotografií je neobmedzená. Pri prihlásení na svoj účet v sekcii "Váš kredit" zákazník vidí stav svojho kreditu.

 

6. Objednávanie fotografií 
Zákazník môže prostredníctvom nákupného košíka objednávať fotografie. V košíku je možné vybrať či sa nákup fotografie ma previesť pomocou odpočtu z kreditu alebo priamo v peňažnej mene úhrady. V prípade platby kreditom a jeho dostatočným množstvom na zrealizovanie objednávky je možné okamžité stiahnutie fotografií. V prípade platby peňažnou menou až po uhradení faktúry. Adresy na stiahnutie fotografií obdrží Zákazník na emailovú adresu uvedenú v osobnom účte zákazníka. Tento e-mail si môže zákazník znovu odoslať zo svojho osobného účtu, pod odkazom "Moje fotografie". 
Ak nastane neočakávaná chyba pri objednaní fotografií, kredit za chybové fotografie nebude odpočítaný. V takom prípade bude Prevádzkovateľom fotografia odoslaná Zákazníkovi alternatívnym spôsobom a kredit odpočítaný dodatočne. Môže nastať situácia, kedy fotografia bude tesne pred záväzným objednaním stiahnutá z predaja. V tomto prípade Prevádzkovateľ negarantuje odoslanie požadovanej fotografie Zákazníkovi a zaväzuje sa vrátiť (pripísať späť na účet) kredit v plnej výške ceny nedoručenej fotografie. 
Zmena spôsobov objednávania fotografií vyhradená.

 

7. Sťahovanie fotografií 
Objednané fotografie sú zákazníkovi k dispozícii ako na klientskom účte na webových stránkach Prevádzkovateľa v časti Objednávky pod príslušným číslom objednávky. Fotografie je možné stiahnuť po dobu dvoch týždňov tj. 14dní dni, po aktivácii objednávky. Po uplynutí tejto doby sa odkazy stávajú neaktívnymi a Zákazník už nemá právo fotografie sťahovať. Ak Zákazník nestihol do tejto doby fotografie stiahnuť, nemá už žiadny nárok na náhradu ani vrátenie zaplateného kreditu. Výnimkou je prípad, kedy sú odoslané odkazy pre stiahnutie fotografií nefunkčné a Zákazník o tejto skutočnosti informuje telefonicky, či e-mailom Prevádzkovateľa. V takomto prípade je Prevádzkovateľ povinný doručiť fotografie Zákazníkovi alternatívnym spôsobom na základe žiadosti zákazníka.

 

8. Ceny fotografií 
Ceny každej fotografie sú časovo premenné v závislosti na aktuálnej ponuke a cenovom programe. Preto sa môže stať, že sa ceny fotografií i v uloženom nákupnom košíku zmenia od posledného prihlásenia Zákazníka. Pri záväznom objednaní fotografií (teda v momente kliknutia na tlačítko "Záväzne objednať fotografie") je zaznamenaná aktuálna cena jednotlivých fotografií. Táto cena fotografií je smerodajná, táto cena sa odpočíta z kreditu Zákazníka.

 

9. Licencie jednotlivých fotografií 
Zákazník berie na vedomie, že fotografie a ďalší obsah stiahnutý na webových stránkach prevádzkovateľa podlieha licenčným dojednaniam a týmto potvrdzuje, že bude tieto licenčné dojednania plne rešpektovať. 
Neautorizované užitie: 
Žiadna z fotografií na webových stránkach Prevádzkovateľa nemôže byť použitá ako obchodná známka alebo servisná známka bez predchádzajúcej konzultácie a písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Je prísne zakázané používať fotografie pre pornografické, rasistické a nezákonné účely rovnako ako porušiť copyright, obchodnú alebo servisnú známku a používať fotografie pre účely, ktoré urážajú a zneužívajú modely (osoby) na fotografii. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za použitie fotografií stiahnutých na svojom účte z webových stránok Prevádzkovateľa a stáva sa zodpovedným za akékoľvek spôsobené škody súvisiace s ich neautorizovaným použitím. Zákazník je rovnako plne zodpovedný za možné peňažné požiadavky tretej strany alebo Prevádzkovateľa, zapríčinené neautorizovaným použitím stiahnutých fotografií.

 

10. Reklamácie, vrátenie platby 
Do 7 dní od uskutočnenia nákupu môže Zákazník požadovať vrátenie peňazí za akúkoľvek fotografiu, ktorú nebolo možné stiahnuť a Prevádzkovateľ nebol schopný danú fotografiu ani na výzvu dodať. Vrátenie peňazí môžete požadovať tiež v prípade, že stiahnutá fotografia má technické závady, alebo evidentne nezodpovedajúcu kvalitu. Tieto závady a stav kvality fotografie budú v reklamačnom riadení posúdené a následne uznané Prevádzkovateľom ako opodstatnené. V tomto prípade sa zaväzujete odstrániť stiahnutý obsah a nemáte dovolené obsah ďalej akýmkoľvek spôsobom využívať hneď potom, ako ste obdržali vrátenú čiastku. Nárok na vrátenie peňazí nie je možný po uplynutí siedmych dní od uskutočnenia nákupu. Vrátenie platby prebieha pripočítaním kreditu na klientský účet u fotobanky. Prípadne inak podľa dohody. 
V prípade reklamácie alebo v prípade, že máte akékoľvek otázky ohľadom vrátenia platby, kontaktujte Prevádzkovateľa.

 

11. Záväzky 
Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ, jeho majitelia, vedenie, zamestnanci a partneri nebudú v žiadnom prípade zodpovední za škody (vrátane (nie len) straty informácií alebo peňažnej straty) spojené priamo alebo nepriamo s užívaním webových stránok a internetového obchodu Prevádzkovateľa. 
Prevádzkovateľ sa nemôže vyvarovať chýb na týchto stránkach ani nezaručuje, že dostupné služby budú prebiehať bez prerušenia. 
Následne Prevádzkovateľ nemôže garantovať informácie vzťahujúce sa k fotografiám alebo textom obsiahnutých na webových stránkach alebo garantovať dodržiavanie copyrightu fotografmi. Prevádzkovateľ nezaručuje, že použitie týchto webových stránok prinesie úžitok alebo zisk Vám alebo akejkoľvek tretej strane.

 

12. Ukončenie platnosti zmluvy 
Platnosť tejto zmluvy môže Zákazník ukončiť len písomným vyjadrením zaslaným Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má na odstránenie Zákazníckeho účtu 30 dní od obdržania správy. 
Prevádzkovateľ má právo ukončiť platnosť tejto zmluvy v prípade, keď dôjde zo strany Zákazníka k hrubému porušeniu tejto zmluvy a obchodných podmienok kedykoľvek a bez náhrady. Takéto ukončenie zmluvy nemá vplyv na ostatné povinnosti Zákazníka vyplývajúce z tejto zmluvy. 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Powered By PhotoStore
Sell Photos Online

Ochrana osobných údajov  |  Kúpna zmluva